รหัสสินค้า :80C32
ผู้ผลิต :Intel Corporation
ประเภท : Integrated Circuit

80C32 Intel Corporation

Contact us