รหัสสินค้า :82801GBM
ผู้ผลิต :Intel Corporation
ประเภท : Integrated Circuit

82801GBM Intel Corporation

Contact us