รหัสสินค้า :23N50E
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : MOSFET

23N50E Fuji Electric

Contact us